MẶC NIỆM
THÁNG TƯ

CUỘC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VIỆT NAM PARIS 3-4/12/1987

Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải ở đây những đóng góp vào cuộc hội thảo của một số diễn viên và nhân chứng hàng đầu của Chiến tranh Việt Nam của thế kỷ 20.
Cuộc Hội Thảo Quốc Tế về Việt Nam này do Uỷ Ban Quốc Tế Trần Văn Bá và Uỷ Ban Xét Lại vấn đề Việt Nam tổ chức trong hai ngày 3-4/12/1987 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Paris, nơi mà Hiệp Định Paris nhằm tái lập hoà bình ở Đông Dương được ký kết vào ngày 27/01/1973.
Những phân tích về nan đề và cơ chế cốt yếu của chiến tranh cùng đề nghị giải đáp được trình bày và tranh luận trong cuộc hội thảo, là căn bản thích đáng để đáp ứng đòi hỏi soi sáng và giải đáp nhiều trùng lặp lịch sử đáng sợ, hiện hữu trong 3 biến cố quyết định sự hiện thành của thế giới trong 2 thập niên tới : Chiến tranh Afghanistan vừa được kết thúc vào tháng 8/2021, chiến tranh Ukrain đang diễn tiến, và xung đột ở vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, đặc biệt ở biển Đông, ngày cang gia tăng với xác suất cao đưa đến quy mô toàn cầu.

Bấm vào đây để xem hồ sơ hội thảo
Bấm vào đây để xem chương trình và tiểu dẫn về các diễn giả


1. Bấm vào đây để xem diễn từ khai mạc của Trần Văn Tòng, chủ tịch Uỷ Ban Quốc Tế Trần Văn Bá TVT1

2. Bấm vào đây để xem diễn từ khai mạc của Claude Malhuret, bộ trưởng nhân quyền malhuret